Các sản phẩm do STEMBOT phát triển được bảo hành trong thời gian 12 tháng do lỗi của nhà sản xuất.

Hàng hóa đã mua không được trả lại.